სპორტული კულტურის მზარდი მზარდი მრეწველობა (ინდუსტრია) (ბოლო ათწლეულში)